1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. اعلام مأخذ قیمت خودروهای داخلی و خارجی جهت تعیین مالیات و حق الثبت

اعلام مأخذ قیمت خودروهای داخلی و خارجی جهت تعیین مالیات و حق الثبت

29 دی 1400
  • 0

ماجرای اخذ مالیات از خودروهای لوکس در کشور حواشی بسیار زیادی را به همراه داشته است. یکی از آخرین آنها، انتشار میزان مالیات برخی از خودروها با قیمت بیشتر از یک میلیارد تومان بود که ارقام عجیب و غریبی برای مالیات سالانه آنها محاسبه شده بود. این جدول سر و صدای زیادی را ایجاد کرد و سرانجام توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیر واقعی و تقلبی اعلام شد. برای رفع هر گونه شک و شبهه ای سازمان امور مالیاتی لیست قیمتی را برای همه خودروها و موتور سیکلت های موجود در کشور تهیه و منتشر کرده است. این جدول منبای تعیین مالیات برای هر خودرو است.

سازمان امور مالیاتی کشور، ماخذ قیمت خودرو و موتور سیکلتهای داخلی و خارجی جهت تعیین مالیات و حق الثبت را اعلام کرد.

در فهرستی که اخیرا از سوی معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است، ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻋﻮارض ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮدروهای وانت بار ﺗک ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺧﻮدروﻫای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ داخل؛ در کنار  ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﻪ  ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻋﻮارض ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮدروهای وانت بار تک ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وارداﺗﯽ  به علاوه ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻋﻮارض ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﺖهای تولید داخل اعلام شد.

در این فهرست که از سوی سازمان مالیاتی کشور تهیه و تدوین شده است ﻣﺄﺧﺬ محاسبه ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻋﻮارض ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﺖ ﻫﺎی وارداتی و  ﻣﺄﺧﺬ محاسبه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  حق اﻟﺜﺒﺖ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داخل  به علاوه  ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘقال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ حق اﻟﺜﺒﺖ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﺖ ﻫﺎی وارداتی دیده میشود.

برای مشاهده متن کامل ماخذ خودرو اینجا کلیک کنید.نظرات