1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری ٩۶ ﺧﺮداد محصولات ایران خودرو

ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری ٩۶ ﺧﺮداد محصولات ایران خودرو

31 اردیبهشت 1396
  • 1

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اطﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری ٩۶ ﺧﺮداد از روز دو ٩۶/٠٣/٠١ ﺷﻨﺒﻪ ٩۶/٠٣/٣١ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری ٩۶ ﺧﺮداد محصولات ایران خودرو

لیست فروش اعتباری کلیه محصولات ایران خودرو به ترتیب ذیل می باشد :

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری ٩۶ ﺧﺮداد محصولات ایران خودرو

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺪارک ﻻزم در اﯾﻦ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ھﺎی ﺟﺎری ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺎه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ .
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش و ﺑﺼﻮرت ، ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮏ ھﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺮخ ﺳﻮد و ، ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ، اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﭼﮏ ... ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

منبع : ایران خودرونظرات

  • حمید حمید (1 خرداد 1396 ساعت 14:13)

    ایران خودرو جان با اینهمه نیرو و امکانت و سوله و ...چرا محصولات قدیمی مثل (206و405 وسمند به اشکال مختلف)را بازنشسته نمیکنی و نسل جدید خودروها را تولید نمیکنی.
    من که یک مصرف کننده مغمولی شما هستم یکعدد 206 چند ماه پیش ازتون خریدم .بغد یکماه زیر ماشین یه نیگاه انداختم.کل فنر و سیستم تعلیق زنگ زده بود.حالشو ندارم ازش عکس بگیرم