1. خانه
 2. اخبار خودرو
 3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
 4. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری وﻧﻘﺪی ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮاﻧﺪوﯾﺘﺎرا ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮداد 96

ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری وﻧﻘﺪی ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮاﻧﺪوﯾﺘﺎرا ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮداد 96

1 خرداد 1396
 • 1

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اطﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮاﻧﺪ وﯾﺘﺎرا ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮداد ٩٦ از روز دوﺷﻨﺒﻪ 01/03/96 ﻟﻐﺎﯾﺖ 31/03/96 ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ (ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 1 و2 ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔر دد.

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری وﻧﻘﺪی ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮاﻧﺪوﯾﺘﺎرا ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮداد 96

لیست قیمت فروش نقدی و اعتباری کلیه محصولات ایران خودرو :

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری وﻧﻘﺪی ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮاﻧﺪوﯾﺘﺎرا ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮداد 96

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری وﻧﻘﺪی ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮاﻧﺪوﯾﺘﺎرا ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮداد 96

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری وﻧﻘﺪی ﺳﻮزوﮐﯽ ﮔﺮاﻧﺪوﯾﺘﺎرا ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮداد 96

منبع : ایران خودرونظرات

 • AYDIN AYDIN (2 خرداد 1396 ساعت 00:26)

  150 میلیون؟!؟!؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ این ماشین خودت وارد کنی زیر 100 میلیون میشه چجوریاس تولید داخل شده گرونتر و البته اشغال تر؟؟؟؟