1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﻳﮋه ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ھﺎﻳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود - ﺧﺮداد ٩٦

ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﻳﮋه ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ھﺎﻳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود - ﺧﺮداد ٩٦

2 خرداد 1396
  • 1

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اطﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﻳﮋه ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ھﺎﻳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود - ﺧﺮداد ٩٦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ذﻳﻞ از روز دوﺷﻨﺒﻪ 01/03/ 96 ﻟﻐﺎﯾﺖ 31/03/96 و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﻤﯿﻞ ظﺮﻓﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﻳﮋه ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ھﺎﻳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود - ﺧﺮداد ٩٦

لیست قیمت فروش نقدی و اعتباری هایما در ایران خودرو :

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﻳﮋه ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ھﺎﻳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود - ﺧﺮداد ٩٦

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﻳﮋه ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ھﺎﻳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود - ﺧﺮداد ٩٦

 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﻳﮋه ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ھﺎﻳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود - ﺧﺮداد ٩٦

منبع : ایران خودرونظرات

  • در جستجوی ماشین در جستجوی ماشین (2 خرداد 1396 ساعت 11:15)

    به تعداد محدود انگار بوگاتی میخوان بفروشن