1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. طراحی فوق‌العاده صندلی‌های جدید مرسدس‌بنز

طراحی فوق‌العاده صندلی‌های جدید مرسدس‌بنز

28 مهر 1396
  • 0

اخیرا مرســدس بنز دســت به طراحی و ســاخت صندلی جدیدی زده اســت که ماهیــت صندلی خودرو را از یــک مبــل راحــت به یک موجــود زنــده که حتی نفس هم میکشــد، تغییر داده است. بنز از اصطلاح "بســیار راحت" بــرای توصیف صندلــی کلاس S جدید اســتفاده کرده اســت. این صندلــی به صورت سفارشی بر روی مدل‌های جدید این کلاس تشریفاتی نصب میشــود تا راحتــی صد چندان را بــرای راننده و مســافران به همــراه آورد.

 طراحی فوق‌العاده صندلی‌های جدید مرسدس‌بنز

این صندلــی جدید به دو سیستم نوین مجهز است که اولی سیستم تهویه فعال یــا Active Ventilation اســت و دومی سیســتم چند محوره پشــتی صندلی اســت که هر دو از جملــه یافته های جدید علمی است که بر پایه تحقیقاتی که در مرکز تحقیقات دایملر بنز در اشتوتگارت به دست آمده بنا شده است. سیستم تهویه فعال تضمین میکند که صندلی در اثر تعرق چســبناک نشود و در عین حال از سرما خوردگی و کوفتگی کمر راننده در اثر سرمای شدید جلوگیری کند. پیکربندی این سیستم بر اســاس آرایش تعدادی بادبزن (fan) مینیاتوری و کانال های مربوطه است که در داخل تشک های صندلی قرار گرفته و با ایجاد جریان هوای مستمر در سطح صندلی و پشــتی آن هرگونــه رطوبتــی را از روی آن از بین میبرد.

سیستم چند منظوره پشتی صندلی به ستون فقرات کمک میکند که در طول مدت زمان زیاد حرکت آهسته و نرمی در طول آن به وجود آید و از سکون و ماندن در یک حالت برای مدت زیادی جلوگیری کند. این حرکت موجی شکل از طریق سه بالشتک هوا که آن هم درون بالشتک های صندلی قرار گرفته و باد درون آنها به آرامی پر و خالی میشــود، صورت میگیــرد. حرکت آرام و مداومی که ایــن صندلی در اثر پر و خالی شــدن تشــک ها پیدا میکند اثر بســیاری در کاهش صدمات به دیسک کمر و عضلات پشت دارد.

طراحان این پروژه در ابتدای کار با این دید وارد شده اند که در هنگام گرما با دمیدن هوای سرد بر صندلی ها مشکل تعریق را حل کنند ولی به زودی فهمیدند این راه حل کارآیی کافی را ندارد چرا که همان گونه که سرما باعث تبخیر عرق میشود، سرمای مضاعفی ایجاد میشود و این سرما باعث صدمه رســاندن به عضلات و ســرما خوردگی میشــود. بررســی های بیشتر نشان داد در صورتی که شدت وزیدن باد و دمای آن کنترل شود همه چیز سالم تر خواهد بود. این سیســتم دارای بادزن های برقی است که از درون کانال های پلاستیکی به سوی مکان های مشخص متوجه است.

 طراحی فوق‌العاده صندلی‌های جدید مرسدس‌بنز

هوا به صورتی کاملا همگن در سطح زیرین روکش صندلی ها توزیع میشود. در اثر بررسی های انجام شده تیم مهندسی بنز به این نتیجه رسید که هوای دمیده شده هیچ نیازی به سرد شدن از قبل ندارد و به راحتی با همان دمای عادی اثر تهویه کافی را خواهد داشت چرا که هوای محیط داخلی (در صورت روشــن بودن سیســتم تهویه) سردتر از سطح پوست بدن خواهد بود.

مزایای دیگر این سیستم :

1 -سیســتم تهویه فعال دمای بســیار دلپذیری برای صندلی ایجاد میکند حتی اگر اتومبیل برای مدت زیاد در آفتاب مانده باشــد، دمای سطح صندلی ها در مدت بسیار کوتاهی قابل تغییر خواهد شد.

2 -حتی اگر شــخص عرق کرده باشد لباسها خشک خواهد ماند.

در هــر صندلی در اس کالس جدیــد ۱۰ باد زن وجود دارد که شش عدد آنها در زیر صندلی و چهار تای آنها در پشــتی صندلی قرار گرفته که خروجی آنها ۱۲ وات است و در هر دقیقــه ۲۰۰ لیتر هوا را جابه جا میکند. برای این که صندلی انعطاف کافی خود را داشته باشد، این بادزنها بــا فنر به صــورت معلق در داخل صندلی قــرار میگیرند. کنترل این سیستم از طریق کلیدی که در کنار در قرار دارد انجام میشود.

این کلید در کنار کلید گرم کن صندلی قرار دارد. یک نشانگر LED آبی رنگ در باالی این کلید روشن بودن سیستم را اعلام میکند. در سیستم روشی هم برای ســرد یا گرم کردن صندلی ها پیش بینی شده است که در شــروع کار سیســتم به صورت خودکار برای جلوگیری از ســرما خوردگی راننده یا سرنشــین جلو به حالت ملایم باز میگردد. در صورتی که راننده بخواهد شدت خنک کنندگی را افزایــش یــا کاهش دهد بــه غیر از سیســتم اتوماتیک میتواند با کلیدها، کنترل را به صورت دستی جابه جا کند. دیگر دستاورد مهم مرسدس بنز که به عنوان اختراع جدید در این خودرو به کار گرفته شده مکانیزم چند محوره پشتی صندلی است.

در این مکانیزم، با کمک کیسه های خاصی که در پشتی صندلی قرار دارد حرکت موجی شکل و بسیار آهســته ایجاد میشــود کــه باعث جلوگیری از خســتگی میگردد. در پشتی صندلی پنج کیسه هوا وجود دارد. یکی در قسمت قوس کمر، دو تا در ناحیه شانه و دو تا به صورت طولــی در طرفین صندلــی قرار دارند که قابــل پر و خالی شدن با باد هستند. این کیسه به کمک کلید دیگری بر روی کنسول فعال میشود. به محض فعال شدن اولین کیسه شروع به تنفس میکند. این کیســه در محل قوس کمر قرار دارد و پس از مدتی مجددا هوا را به بیرون میدمد و این کار به آهستگی تکرار میشود.نظرات