1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. قیمت محصولات ایران خودرو در مرداد 1401 + جدول مقایسه قیمت

قیمت محصولات ایران خودرو در مرداد 1401 + جدول مقایسه قیمت

9 مرداد 1401
  • 0

گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اعلام تازه ترین لیست اعلامی محصولات خود، برای مرداد 1401 اعلام کرد که قیمت ها نسبت به ماه گذشته، تغییر چندانی نداشته است.

قیمت محصولات ایران خودرو در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل تیرماه 1401 تغییر قابل لمسی نداشته است. در لیست جدید قیمت ایران خودرو، قیمت پژو 206 تیپ 3 سقف ‌شیشه‌ای 181 میلیون و 361 هزار تومان اعلام شده است.

ﻣﺒﺎﻟﻎ ارائه شده در این لیست ﺑﺮ طبق رﯾﺎل بیان شده است. همچنین این شرکت اعلام کرده است ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ذیل آورده نشده اند، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺮداد 1401 ﻗﺮار نگرفته اند. همچنین در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت و عوارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺮﺑﻂ و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ایران خودرو اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

لیست قیمت ایکو.webp

 
منبع ایکوپرس


نظرات