1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط پیش فروش رنو کپچر توسط ایران خودرو

شرایط پیش فروش رنو کپچر توسط ایران خودرو

11 خرداد 1394
  • 0

با توجه به برنامه ریزی ھای صورت گرفته در راستای تامین خواسته ھای مشتریان، امکان پیش فروش خودروی جدید رنو کپچر فراھم شده است. لذا شرایط پیش فروش عادی این خودرو، از روز سه شنبه مورخ 12 خردا ماه لغایت زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

سود مشارکت در این بخشنامه 18 درصد سالیانه و حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

سود مشارکت در صورت انصراف 16 درصد سالیانه و حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماھانه ( 12 درصد سالیانه ) پرداخت می شود. در صورتی که برحسب ضرورت، آپشن و یا تجھیزات خاصی بر روی خودرو نصب و یا حذف گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروی تغییر یافته صادر خواھد شد.

نظر به اینکه ھرگونه اعلام و ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی (خرید ، فروش ، مالیات و ........) درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به اطلاعات کد اقتصادی، شناسه ملی و کد ملی دارد، لذا ثبت کد اقتصادی و شناسه ملی نمایندگیھای مجاز، مشتریان حقوقی و شرکتھای لیزینگ در زمان ثبت نام، در سیستم فروش الزامی میباشد.ظرفیت بخشنامه به ازای ھر نمایندگی، بر اساس سھمیه فروش می باشد که در صورت به روز آوری، در این خصوص اطلاع رسانی خواھد شد.

ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی امکان پذیر خواھد بود .

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 94/03/12 می باشد درصورت عدم تکمیل وجه تاساعت 12:00 روز سه شنبه تاریخ 94/03/12 ، قرارداد غیر فعال شده و ظرفیت به سایر متقاضیان اختصاص داده خواهد شد و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به افرادی که تکمیل وجه ننموده اند نخواهد داشت.

شرایط پیش فروش عادی رنو کپچر - خرداد 94 :

 شرایط پیش فروش رنو کپچر توسط ایران خودرونظرات