1. خانه
 2. اخبار خودرو
 3. خودروهای آتی بازار
 4. پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

24 خرداد 1396
 • 4

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند، شرکت ایران خودرو در راستای پاسخگویی به تقاضای مشتریان با ھمکاری شرکت ایکاپ (ایران خودرو – پژو) بزودی اقدام به عرضه خودروی جدید پژو 508 سری GT Line خواهد نمود.

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

معرفی پژو 508 سری GT Line :

پژو 508 جدید "جی تی لاین"، یک خودروی سدان جادار و مجھز خانوادگی، با کلاس ابعادی D است. این محصول که مورد پذیرش و ستایش سایت‌ھای معروف خودرویی و منتقدان برتر صنعت خودرو قرار گرفته است، توسط شرکت پژو در شھر "رن" فرانسه تولید میشود.

موتور پیشرفته 165 THP بر پایه پلتفرم EP6 باعث شده با وجود مصرف سوخت بھینه، توان 163 اسب بخار ایجاد شود که در کنار گیربکس 6 سرعته AT6 ، عملکردی بھینه و قدرتمند را برای خودرو به ارمغان آورده است. این خودروی مستحکم و مطمئن که از کیفیت قطعات، ساخت و مونتاژ بالایی برخوردار است، جوایز بین- المللی متعددی را در پرونده خود دارد که "خودروی سال"، "برترین خودروی خانوادگی" از آن جمله آنها است.

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

درطراحی مدل جدید این خودروی پریمیوم که از استایل اروپایی تبعیت میکند، به خوبی میتوان زبان طراحی انحصاری پژو را در بخش ھایی از خودرو مانند جلو پنجره جدید با لوگوی پژو در وسط، چراغ ھای جلو و دیلایت، چراغ عقب و ... لمس کرد و ھمچنین سطح تجھیزات 508 جدید از قبیل ھشداردھنده نقاط کور، تھویه ھوای 4 گانه، مانیتور 7 اینچی و ... نیز رفاه و ایمنی را برای سرنشینان به‌ھمراه آورده است.

· نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی
· بھره مندی از شبکه نمایندگی ھای ایران خودرو
· 5 سال یا 150.000 کیلومتر گارانتی
· تست ایمنی و تصادف کامل 5 ستاره یوروانکاپ

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

طراحی:

طراحی با شکوه پـژو 508 جدیـد جـی‌تـی لاین، خطوط پویایی دارد که همزمـان حس قدرت و حرکت را منتقل میکند. طراحـی ایـن خـودرو بـرای معیارهـای طراحـی خودروهـای جـی تـی، مرزهـای جدیـدی تعریـف میکنـد. طراحـی بـهروز ایـن خـودرو دارای جلـو پنجـره بـا خطـوط عمـودی و افقی اسـت و نشـان شـیر در جلوی پیشـانی آن قـرار دارد. چراغ هـای LED FULL آن هـم بـا الهـام از پنجه هـای شـیر طراحـی شـده اسـت.

قسـمت عقـب پـژو 508 جدیـد جی تـی لاین، از یک طراحـی منحصر به فرد بهره میبرد. طراحی سـپر آن، با قدرت و زیبایی خود، در عین تقویت عملکرد حفاطتی، یک دستی نیمرخ آن را حفظ کرده است. چراغ‌های عقب در طول خط افقی طراحی شـده‌اند تا نمای جانبی و نمای عقب کاملی به آن ببخشـند. رنــگ قرمــز مــات روی هــر یــک از ســه پنجــه بــه طراحــی تکنولوژیــک پــژو 508 جدیــد جــی‌تــی لایــن جلــوه داده و تاثیــر خاصــی بــر بیننــده میگــذارد.

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

معمـاری داخلـی

پـژو 508 جدیـد جـی تـی لایـن، پـس از مطالعاتـی ویـژه بـا هـدف ارائـه آسـایش بیشـتر بـرای سرنشـینان طراحـی شـده اسـت. شـما در جایـگاه بسـیار زیبـای سرنشـین، از فضـا و امکاناتـی کـه بـرای افزایـش شـادابی سـفر شـما طراحـی شـده، لـذت خواهیـد بـرد.

محفظه‌ها

پــژو 508 جدیــد جــی تــی لایــن چنــد محفظــه نگهــداری وســایل دارد تــا زندگــی در ســفر بــا خــودرو را راحتتــر از پیــش کنــد. یــک محفظــه در کنســول مرکــزی دارای تهویــه خنــک، دو جافنجانــی در جلــو و دو جافنجانــی در عقــب، نگهدارنــده بطــری در پنــل هــر یــک از دربهــا، محفظــه در دســته صندلــی و یــک زیرســیگاری بازشــو. تهویه هوا پــژو 508 جدیــد جــی تــی لایــن مجهــز بــه تهویــه 4 کانالــه اســت تــا راننــده و سرنشــینان بتواننـد کنتـرل تهویـه هـوای قسـمت خودشـان را در اختیـار داشـته باشـند. بنابرایـن هـر فـرد میتوانـد حالـت تهویـه هـوای متناسـب بـا نیـاز خـود را انتخـاب کنـد.

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

صندلی‌ها

بـه لطـف طراحـی معمارانـه داخلـی، راننـده و سرنشـینان در جلـو و عقـب فضایـی بـاز در اختیار دارنــد. راحتــی صندلی‌هــا بــا کیفیــت آنهــا افزایــش می‌یابــد کــه حــول محــور ســه خواســته مشـتریان طراحـی شـده: زیبایـی، دوام و راحتـی فـردی. صندلــی چــرم ناپــا ترامونتــان بــا دوخــت قرمــز بــه همــراه گــرم کــن و ماســاژور، آســایش شــما را در ســفر تضمیــن میکنــد. صندلی‌هــای ایــن خــودرو برقــی و دارای حافظــه بــرای تنظیــم هســتند.

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

مشخصات فنی خودرو پژو 508 سری GT Line :

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

تجهیزات رفاهی خودرو پژو 508 سری GT Line :

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

رنگ های قابل عرضه :

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

ابعاد پژو 508 :

 پژو 508 محصول جدید شرکت ایران خودرو و پژو (ایکاپ) را بهتر بشناسیم

مشاهده صفحه مشخصات فنی کامل پژو 508 و بحث در مورد این خودرو، کلیک کنید

مشاهده ویدئو نمایش فضای داخلی و نمای خارجی پژو 508

منبع ایکاپ


نظرات

 • جوینده جوینده (24 خرداد 1396 ساعت 16:31)

  عرض 2068 مربوط به اندازه پشت تا پشت آینه ها است؟؟؟!!!

 • مو قشنگ مو قشنگ (22 آبان 1393 ساعت 14:52)

  این خودرو قراره در سال 2015 به بازار بیاد

 • عبدالرضا رضا عبدالرضا رضا (10 مهر 1393 ساعت 03:12)

  خودروی زیبایی هست و یخوره کشیده هست که این نیز خود به زیبایی این خودرو افزوده است.

 • تنبور تنبور (2 مهر 1393 ساعت 12:48)

  این مدل سدانه ، استیشن و شاسی بلند هم داره این مدل508