1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو خرداد ماه 94

شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو خرداد ماه 94

9 خرداد 1394
  • 0

شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته خرداد ماه 94 از تـاریخ 4 الـی 31 خرداد 94 مطابق شرایط و جداول پیوست اعلام می شـود؛

توضیحات بسیار مھم و ضروری :

١. شرایط این بخشنامه اختیاری بوده و فقط بنا به درخواست مشتریان محترم قابل اقدام می باشد.

٢. جدول شماره ٢ پیوست جھت تبدیل دعوتنامه ھای منقضی بوده و صرفاً از طریق نمایندگی قابل اقدام است.

٣. روش قیمت گذاری خودروھای تبدیلی برای تعھدات تکمیل وجه فروش فوری بر اساس تاریخ تکمیل وجه نھایی قرارداد خودروی اولیه(مطابق شرایط ثبت نام) و برای تعھدات تکمیل وجه پیش فروش تعھدی(دعوتنامه ای) عادی بر اساس تاریخ موعد تحویل قرارداد خودروی اولیه و مطابق دستور العمل ھای موجود صورت می گیرد. قیمت گذاری خودروھای تبدیلی تعھدات دعوتنامه منقضی نیز بر اساس تاریخ روز و شرایط روز شرکت انجام می گردد.

٤. موعد تحویل ھر یک از خودروھای قابل تبدیل، بطور مجزا در جداول مربوطه درج شده است.

٥. قیمت تمام خودروھا در مقصد تبدیل بر اساس قیمت ھای مصوب شرکت و دستور العمل ھای مصوب قیمت گذاری تعیین می گردد.

٦. در مواردی که به روز رسانی شرایط تبدیل بخشنامه مورد نیاز باشد ، پس از اطلاع رسانی از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ھا، راساً توسط مدیریت فروش و بازاریابی اقدام خواھد شد.

شرح و رنگ خودروھای مقصد تبدیل در جدول ١ پیوست، به شرح زیر می باشد :

 شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو خرداد ماه 94

مخصوص تعھدات تکمیل وجه شده

 شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو خرداد ماه 94

(مخصوص دعوتنامه ھای منقضی )

نکات مھم:

١) خودروھای قابل تبدیل جھت مشتریانی که مابه التفاوت خودروی خویش را در مدت اعتب ار دعوتنامه نپرداخته اند و دعوتنامه آنھا منقضی شده است، مطابق شرایط زیر می باشد و لازم به ذکر است در خصوص این قبیل تعھدات مطابق ضوابط شرکت عمل خواھد شد.

٢)تنھا مشتریانی که مبلغ مابه التفاوت خودروی خود را مطابق دعوتنامه واریز ننموده اند و دعوتنامه آنھا پیش از اتمام مھلت اعتبار این بخشنامه منقضی شده است، مشمول شرایط و موارد ذکر شده در این جدول می باشند.

٣)برای آن دسته از دعوتنامه ھای منقضی که مشتریان آنھا تمایلی به استفاده از ھیچ یک از شرایط قید شده در این جدول را نداشته باشند، فقط امکان انصراف وجود دارد.

٤) بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نھایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.

پذیرش کلیه دعوتنامه ھای منقضی با ھر موعد تحویلی ، فقط مطابق شرایط جدول زیر امکان پذیر می باشد:

 شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو خرداد ماه 94نظرات