1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. ایران خودرو به مشتریان خدمات ویژه ارائه میدهد

ایران خودرو به مشتریان خدمات ویژه ارائه میدهد

29 آذر 1395
  • 1

در ادامه برنامه ھای افزایش کیفیت انجام فعالیت ھای جاری نمایندگی ھای ایران خودرو و نظام مند نمودن ارتباط نمایندگی و مشتری و افزایش رضایت شبکه مقرر شد برای ارائه خدمات اختیاری ذیل به مشتریان شرکت ،در سیستم نمایندگی ھا امکانی فراھم گردد که نمایندگان محترم بتوانند در قبال ارائه خدمات ذیل ھزینه خدمات ( فقط برای موارد ذکر شده) را دریافت نموده و پس از ثبت در سیستم به مشتری رسید ارائه نمایند ، بدیھی است خدمات ذیل در صورت درخواست مشتری ارائه خواھد شد و ھزینه دریافتی توسط نمایندگی نباید بیش از وجوه مصوب مندرج در جدول باشد :

ارائه خدمات ویژه به مشتریان ایران خودرو + جدول نرخ خدمات

فرایند انجام خدمات ویژه :

١ .درخواست مشتری برای ارائه خدمات مذکور

٢ .ثبت درخواست مشتری در سیستم نمایندگی (بخش عملیات - منوی سایر – خدمات ویژه ) و ارائه رسید به مشتری بابت ھزینه دریافتی .

٣ .انجام خدمات مذکور تا رسیدن به نتیجه نھائی .

۴ .در صورت بروز مغایرت در خصوص نوع فعالیت ، میزان مبلغ دریافتی از مشتری ، سایر شکایات یا اعتراضھای احتمالی ، نمایندگی پاسخگو خواھد بود و در صورت عدم توافق مشتری و نمایندگی سازمان راسا تصمیم گیری خواھد نمود .

۵ .مضافا اعلام می گردد فرایند اجرایی این بخشنامه به صورت دوره ای کنترل و صحه گذاری خواھد شد . تذکر : مجددا تاکید می گردد دریافت ھر گونه وجھی بابت ثبت نام و تحویل خودرو ( مراحل ثبت نام وتحویل ) کما فی السابق مجاز نمی باشد .

ارائه خدمات ویژه به مشتریان ایران خودرو + جدول نرخ خدماتنظرات

  • mansoor mansoor (30 آذر 1395 ساعت 08:08)

    تو کشورهای دیگه تمام این هزینها رایگان تازه التماس و خواهشت هم میکنن