1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. تحویل حضوری محصولات ایران خودرو درهمه سایت‌های تولیدی + لیست مراکز

تحویل حضوری محصولات ایران خودرو درهمه سایت‌های تولیدی + لیست مراکز

8 دی 1398
  • 1

 در راســتای رضـــایت منــدی مشـــتریان و ارتقـــاء ســـطح خـــدمات ، مشــتریان محتـــرم در صـــورت تمایـــل بـــراي تحویـــل حضـــوری خـــودرو در کلیـــه ســـایتهای تولیـــدي ایران خودرو میتواننـــد درخواســـت خـــود را از طریـــق نماینـــدگی ، نامـــه ســـیتریکس بـــه بخـــش مربوطـــه ( مـــدیریت لجســتیک و تحویــل ) ارســال نماینــد.

نماینــدگی هــاي محتــرم عنایــت فرماینــد پــس از دریافــت تاییدیــه نامــه ، نســبت بــه اعــزام مشــتري بــراي تحویــل حضــوري خــودرو بــا رعایــت مــوارد زیــر از سایت مربوطه اقدام فرمایند :

1 -نماینــدگی هــاي محتــرم قبــل از ارجــاع نامــه ســیتریکس حضــوري بــه ســازمان ، لطفــا از صــحت تخصــیص پــلاك انتظــامی بــراي خــودرو مــذکور اطمینــان حاصــل کــرده و اقــدام بــه ارسال نامه نمایند .

2 -مراجعه مالک با در دست داشتن فیزیک پلاك انتظامی

3 -درصــورت عــدم مراجعــه مالــک خــودرو، داشــتن وکالــت نامــه محضــري بــراي شــخص ثالــث الزامی می باشد.

4 -داشتن مدارك شناسایی معتبر ( احراز هویت )

5 -دریافت تاییدیه پاسخ درخواست نمایندگی از واحد ذیربط بخــش تحویــل حضــوري کلیــه ســایت هــاي تولیــدي از ســاعت 8 لغایــت 14 آمــاده پــذیرش و خدمات به مشتریان محترم می باشند . ( صرفا روزهاي کاري ) 

rk50h0v628fsjw8tt91.jpgنظرات

  • جواد طالبی جواد طالبی (10 دی 1398 ساعت 05:29)

    سلام میشه خودرو رو از هر کارخانه ای که نزدیک به شهرمون هست بگیریم یا باید از کارخانه ای خودشون میگن تخویل گرفت واسه من پیام اومده از مشهد ادرس کارخانه هم اومده باید با چه شماره ای زنگ بزنم ممنون میشم راهنمایی کنید