1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

17 فروردین 1394
  • 0

شرایط پیش فروش عادی یک و دو ودیعه ای فروردین و اردیبھشت محصولات ایران خودرو ، از روز دوشنبه مورخ 17 فروردین الی 31 اردیبهشت 94 به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

١- سود مشارکت در این بخشنامه طبق جدول ذیل و بصورت سالیانه حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد

 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

٢- سود مشارکت در صورت انصراف طبق جدول ذیل و بصورت سالیانه حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

3 - در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماھانه (١٢درصد سالیانه ) پرداخت می شود.

۴- در صورتی که برحسب ضرورت، آپشن و یا تجھیزات خاصی بر روی خودرو نصب و یا حذف گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروی تغییر یافته صادر خواھد شد.

۵- در شرایط پیش فروش عادی مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شرکت در موعد تحویل و پس از محاسبه سود مشارکت و ھزینه ھای قانونی از طریق دعوتنامه به اطلاع مشتریان محترم خواھد رسید.

۶- ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شھرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و ھمراه در زمان ثبتنام الزامی است.

٧- در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتری، به ھیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه تبعات ناشی از صدور پلاک با کد شھر مغایر و یا مفقود شدن مدارک خودرو، به عھده مشتری خواھد بود.

٨- نمایندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتریان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه٢٩۶٨ (مدارک مورد نیاز جھت احراز سکونت) را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند.

٩- ارائه متن و شرایط پیش فروش جدول پیوست مندرج در بخشنامه، به مشتریان الزامی است و بدیھی است ثبت نام مشتریان تنھا بر اساس شرایط قید شده قابل پذیرش است.

١٠- شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبتنام اقدام نماید.

١١- خودروھای این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواھند بود.

١٢- نظر به اینکه ھرگونه اعلام و ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی (خرید ، فروش ، مالیات و ........) درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به اطلاعات کد اقتصادی، شناسه ملی و کد ملی دارد، لذا ثبت کد اقتصادی و شناسه ملی نمایندگیھای مجاز، مشتریان حقوقی و شرکتھای لیزینگ در زمان ثبت نام، در سیستم فروش الزامی میباشد

13- در صورتیکه اشخاص حقوقی اقدام به ثبت نام نمایند لازم است مقررات و موارد ذیل را ( مطابق بخشنامه١۵٠۶) علاوه بر کلیه شرایط فوق اجرا نمایند : · مطابق بخشنامه ١۴۶٨، فروش خودرو به سازمانھای دولتی باید تابع ضوابط و مقررات دولتی باشد و بدون مجوز کمیسیون ماده دو از ادارات کل امور اقتصاد و دارایی، ثبت نام مجاز نیست. · فروش خودرو با پلاک شخصی به سازمانھا و شرکت ھای دولتی مجاز نیست. · ارائه کپی برابر با اصل آخرین روزنامه رسمی و آگھی تاسیس به نمایندگی مجاز الزامی است. · ارائه معرفی نامه جھت معرفی نماینده خریدار برای انجام مراحل ثبت نام و شماره گذاری الزامی است. بدیھی است معرفی نامه می بایست در سربرگ شرکت متقاضی به ھمراه امضاء و مھر مجاز خریدار باشد.

١۴- ظرفیت بخشنامه به ازای ھر نمایندگی، بر اساس سھمیه فروش می باشد که در صورت به روز آوری، در این خصوص اطلاع رسانی خواھد شد. نکته : ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی امکان پذیر خواھد بود .

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه مورخ ٩۴/٠١/١٧ می باشد.

 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

موضوع: شرایط پیش فروش طلائی فروردین و اردیبھشت ٩٤

شرایط پیش فروش طلائی فروردین و اردیبھشت٩٤ ، جھت برخی از خانواده محصولات شرکت ایران خودرو از روز دوشنبه مورخ ٩٤/٠١/١٧ الی ٩٤/٠٢/٣١ به شرح جدول پیوست ارائه می گردد .

 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

 پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه فروردین و اردیبهشت 94

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ١٤ روز دوشنبه مورخ ٩٤/٠١/١٧ می باشدنظرات