1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. بخشنامه جدید ایران خودرو در مورد قیمت ها

بخشنامه جدید ایران خودرو در مورد قیمت ها

25 فروردین 1394
  • 0

بدینوسیله به استحضار متقاضیان محصولات ایران خودرو می رساند که طبق سنوات گذشته در سال 94 نیز برخی اقلام الزامی و قانونی قیمت خودرو از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شھرداری، ھزینه شماره گذاری و بیمه شخص ثالث به میزان مشخص و ابلاغ شده توسط ارگان ھای دولتی افزایش یافته اند.

مبالغ جدید این اقلام و میزان افزایش صورت گرفته نسبت به سال 93 به شرح زیر می باشد:

1 - مالیات بر ارزش افزوده + عوارض شھرداری :

نرخ جدید = 9% بھای کارخانه( افزایش به میزان 1% بھای کارخانه)

2 - ھزینه شماره گذاری :

مبلغ جدید(برای محصولات غیر از خانواده سوزوکی) =50.000 تومان ( افزایش به میزان 10.000 تومان )

مبلغ جدید( برای خانواده سوزوکی ) = 100.000 تومان ( افزایش به میزان 60.000 تومان )

3 - بیمه شخص ثالث :

نرخ جدیدبرای خودروھای سواری = 982.000 تومان ( افزایش به میزان 25.320 تومان )

نرخ جدید برای خودروھای وانت = 1.040.000 تومان ( افزایش به میزان 40.000 تومان )

نرخ جدید برای خودروھای تاکسی شھری = 1.164.000 تومان ( افزایش به میزان 29.000 تومان )

نرخ جدید برای خودروھای تاکسی بین شھری = 1.300.000 (افزایش به میزان 31.000 تومان)

بر این اساس ضروریست آن دسته از مشتریان محترم که قرارداد آنھا به واسطه افزایش اقلام فوق ، کسری وجه دارد از طریق این بخشنامه از میزان افزایش قیمت خودرو مطلع شده و نھایتا تا پایان فروردین ماه نسبت به تکمیل وجه نھایی قراردادشان اقدام نمایند تا تاخیری در صدور فاکتور خودرو رخ ندھد.

لازم به ذکر است از ابتدای اردیبھشت ماه برای قراردادھایی که مانده حساب آنھا در وضعیت کسری وجه(ناشی از افزایش اقلام الزامی و قانونی 94 ) باشد جریمه تاخیر محاسبه نخواھد شد.نظرات