1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو

شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو

29 فروردین 1394
  • 0

شــرایط تبــدیل متمرکــز و پیوســته فــروردین و اردیبھشــت مــاه 94 از تــاریخ 29 فروردین الــی 31 اردیبهشت ماه مطابق شرایط و جداول پیوست اعلام می شود؛

توضیحات بسیار مھم و ضروری :

١. شرایط این بخشنامه اختیاری بوده و فقط بنا به درخواست مشتریان محترم قابل اقدام می باشد.

٢. جدول شماره ٢ پیوست جھت تبدیل دعوتنامه ھای منقضی بوده و صرفاً از طریق نمایندگی قابل اقدام است.

٣. مطابق شرایط جدول شماره ٣ ، جھت تبدیل خودروی تعھدات دعوتنامه ارسال نشده، انجام تبدیل تنھا مشروط به موافقت کامل مشتری و تکمیل «فرم درخواست تبدیل»(فرم پیوست بخشنامه) در محل نمایندگی می باشد. و پس از انجام تبدیل مشتریان باید بر اساس دعوتنامه ای که برای آنھا ارسال خواھد شد مابه التفاوت مربوطه را ظرف مدت ۵ روز واریز نمایند.

۴. در شرایط تبدیل مندرج در جدول ٣ ، بدیھی است در صورت درخواست تبدیل از سوی مشتری(تکمیل فرم پیوست) و عدم پرداخت مابه التفاوت تعیین شده در مھلت مقرر، تبدیل انجام شده برای مشتری لغو و قرارداد به حالت اولیه منقضی باز می گردد که در اینصورت مجددا نیاز به تبدیل دعوتنامه منقضی مطابق شرایط بخشنامه خواھد داشت.

۵. روش قیمت گذاری خودروھای تبدیلی برای تعھدات تکمیل وجه فروش فوری بر اساس تاریخ تکمیل وجه نھایی قرارداد خودروی اولیه(مطابق شرایط ثبت نام) و برای تعھدات تکمیل وجه پیش فروش تعھدی(دعوتنامه ای) عادی بر اساس تاریخ موعد تحویل قرارداد خودروی اولیه و مطابق دستور العمل ھای موجود صورت می گیرد. قیمت گذاری خودروھای تبدیلی تعھدات دعوتنامه منقضی نیز بر اساس تاریخ روز و شرایط روز شرکت انجام می گردد.

۶. موعد تحویل ھر یک از خودروھای قابل تبدیل، بطور مجزا در جداول مربوطه درج شده است.

٧. قیمت تمام خودروھا در مقصد تبدیل بر اساس قیمت ھای مصوب شرکت و دستور العمل ھای مصوب قیمت گذاری تعیین می گردد.

٨. در مواردی که به روز رسانی شرایط تبدیل بخشنامه مورد نیاز باشد ، پس از اطلاع رسانی از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ھا، راساً توسط مدیریت فروش و بازاریابی اقدام خواھد شد. شرح و رنگ خودروھای مقصد تبدیل در جداول ١ و٣ پیوست، به شرح زیر می باشد

 شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو

جدول شماره 1 (مخصوص تعھدات تکمیل وجه شده )

 شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو

جدول شماره 2 (مخصوص دعوتنامه ھای منقضی )

 شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرو

جدول شماره 3 (مخصوص دعوتنامه ھای ارسال نشده)

 شرایط تبدیل متمرکز و پیوسته محصولات ایران خودرونظرات