1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه + تخفیف و هدیه ویژه

شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه + تخفیف و هدیه ویژه

2 خرداد 1397
  • 0

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ متقاضیان ﻣﺤﺘﺮم محصولات ایران خودرو ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺧﺮداد ﻣﺎه 97 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه « ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮاﻧﯽ » و « ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻮﻟﯿد » ، از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒه 97/03/01 ﻟﻐﺎﯾﺖ 97/03/31 و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول های ﭘﯿﻮﺳت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه + تخفیف و هدیه ویژه


جدواول پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه :


 شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه + تخفیف و هدیه ویژه

 شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه + تخفیف و هدیه ویژه

 شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو ویژه خرداد ماه + تخفیف و هدیه ویژهنظرات