1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. جزئیات افزایش کرایه حمل و نقل عمومی در سال آینده

جزئیات افزایش کرایه حمل و نقل عمومی در سال آینده

14 اسفند 1398
  • 0

در حالی که بســیاری از کارشناسان معتقد بودند احتمالا شورای شهر هم مانند مجلس باید بررسی بودجه شــهر تهران را به روزهای پس از کرونا منتقل کند، روز گذشته بررسی لایحه بودجه شهرداری تهران به پایان رسید و نرخ های تازه وسایل نقلیه عمومی مشخص شد.

قیمت بلیت ها در سال جدید افزایش پیدا کردند. طبق مصوبه شورای شهر تهران از این پس بلیت مترو داخل شهری از۱۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت و بلیت تک ســفره مترو نیز با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۱۷۰۰ در ســال ۹۹ تغییر می کند. بلیت تک ســفره هشتگرد که ۶۰ کیلومتر اســت ۵ هزار تومان تعیین شده و بلیت مترو فرودگاه امام (ره) به دلیل کم بودن تعداد مسافرانش همان ۹هزارتومان باقی خواهــد ماند.

همچنین برای اتوبوس و مینی بوس نیز افزایش ۲۵درصدی پیش بینی شده است. این افزایش در حالی مطرح شــده اســت که سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک آن را کافی نمی داند.

سال آینده اعمال می شود

یوسف حجت، سرپرســت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح تعیین نرخ کرایه ها برای سال آینده، روز گذشته، در صحن شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: «امروز در صحن شــورای شهر تصمیم گرفته شــد تا کرایه ها تا سقف ۲۵درصد افزایش پیدا کند و باید گفت این سقف افزایش کمتر از هزینه های ما در ناوگان حمل و نقل عمومی است.»

سرپرســت معاونــت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران افزود: «ایــن افزایش نرخ از ابتدای ســال آینده اعمال می شود.»

حجت درباره تخفیف های اعمال شده در کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومــی در صورت اســتفاده از کارت بلیت اعتباری گفت: «روال محاسبه نرخ کرایه در مورد مترو به این شکل است که در زمان ورود و خروج اگر مسافت طی شده کمتر از سقف مســافت باشد سقف کرایه (۱۵۰۰۰ ریال) از آنها اخذ نمی شود.

اعتبارات حوزه حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کردند

در همین راســتا محمد علیخانی در پایان جلســه روز گذشــته شــورای شــهر تهران در جمع خبرنــگاران با اشــاره به تصمیمات تازه شــورای شــهر تهران درباره وســایل نقلیه عمومی گفت: خوشــبختانه سیاستی که از ابتدا در این حوزه ترســیم کرده بودیــم در بودجه نیز محقق شده و بحث حمل و نقل عمومی پروژه های نیمه تمام و کاهش آلودگی هوا در بودجه امســال مورد توجه قرار گرفتند.»

علیخانــی همچنیــن ادامــه داد: «در حــوزه عمرانی ۷۰۰میلیارد تومان بیش از ســال گذشته اعتبار در نظر گرفته شده و در بخش حمل و نقل عمومی نیز بیش از ۵۰ درصد یعنی ۱۸۰۰ میلیــارد تومان به بودجه این حوزه افزوده شده است.»

وی با اشاره به تبصره های بودجه سال ۹۹ که به کمیسیون حمل و نقل مربوط اســت، نیز گفــت: « در تبصره های بودجه نیز حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای پهنه TOD پیش بینی شده که تحقق آن نیاز به حمایت سایر نهادها از جمله شورای عالی شهرداری و کمیسیون ماده ۵ دارد که امیدواریم با حمایت همه ســازمان ها و نهادها شاهد تحول این حوزه باشیم.»

وی با اشــاره بــه اینکه بــرای تغییر و تحــول در حوزه حمل و نقل عمومی به اعتبارات دیگری نیاز است، ادامه داد: «تصمیم و توسعه حمل ونقل عمومی در تهران نیاز به ۲۰۰ هزارمیلیاردتومان دارد بنابراین تا تغییر سیاست در این حوزه ندهیم و دستگاه هایی که مسئولیت دارند همکاری نکنند در این حوزه راه به جایی نمی بریم.»

رئیس کمیســیون حمل و نقل شورای شــهر تهران در پاســخ به این پرسش که چرا اساســا کرایه ها تا این حد افزایش پیــدا کردند نیز گفت: «این نــرخ کمتر از تورم ســالانه اســت و تخفیف های خوبی به اقشار مختلف در حوزه مترو داده ایم.»نظرات