1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. بخشنامه مھم ایران‌خودرو درباره فرم احراز سكونت خریداران خودرو

بخشنامه مھم ایران‌خودرو درباره فرم احراز سكونت خریداران خودرو

11 تیر 1399
  • 0

به اطلاع كلیه نمايندگي ھاي محترم مي رساند، عدم مطابقت اطلاعات مشتري در سیستم فروش با فرم ھاي احراز سكونت، منجر به بروز ايراد در شماره گذاري خودرو و مشكلات متعدد براي سازمان، نمايندگي و مشتري شده است.

لذا لازم است نمايندگي ھاي محترم مطابق با بندھاي ذيل نسبت به دريافت فرم احراز سكونت و مطابقت اطلاعات مشتري با سیستم فروش اقدام نمايند:

1 .دريافت فرم احراز سكونت براي تمامي مشتري ھا و در تمامي روش ھاي فـروش الزامـي مـي باشد.

2 .نمايندگي موظف است پس از دريافت فرم احراز سكونت از مشتري، نسبت به كنترل اطلاعـات مشتري در سیستم فروش اقدام نموده و پس از اصلاح مواردي كه نمايندگي دسترسـي دارد، مابقي موارد قابل اصلاح را بر روي فرم احراز سكونت، علامت گذاري (ھاي لايت) نمايد.

3 .پس از رفع مغايرت ھاي قابل اقدام و مشـخص نمـودن سـاير مـوارد مغـايرت بـر روي فـرم احـراز سكونت، كارگزار نمايندگي موظف است پرونده را جھت رفع مغايرت نھـايي تحويـل واحـد "عقـد قرارداد" داده و پس از رفع مغـايرت (كـه بـا درج مھـر "اصـلاح شـد" از سـوي ھمكـاران سـازمان مشخص مي گردد)، پرونده را به واحد "دريافت و كنترل مدارك" تحويل نمايد.

4 .ويرايش اطلاعات براي مدت محدود بدون اخذ وجه در سازمان صورت خواھد پذيرفت.

5 .لازم به ذكر است پرونده ھاي ويرايشي نیز، نیاز به ارسال پرونده (كپي شناسنامه، كارت ملي و اصل فرم احراز سكونت مشتري نھايي) و انجام مراحل فوق دارد.

تذكر مھم 1 :

پرونده ھاي تكمیل وجه شده اي كه تحويل سازمان شده اند نیز تنھـا بـا ارائـه فرم احراز سكونت، صدور سند خواھند شد. لذا لازم است تا در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل فوق براي پرونده ھاي مذكور نیز اقدام لازم صـورت پـذيرد. (فـرم احـراز پـس از رفـع مغايرت بايد توسط نمايندگي تحويل واحد دريافت و كنترل مدارك شود.)

تذكر مھم 2 :

تاكید مي گردد در صورت عدم انجام مراحل فوق مطابق با رويـه ذكـر شـده در بندھاي قبلي توسط نمايندگي و بروز مغايرت در تخصیص پلاك به دلیل عدم بررسي و رفع مغايرت و يا عدم اعلام مغايرت، بابت ھـر مـورد مبلـغ 1،000،000 ریال از حسـاب نماينـدگي كسر خواھد شد.نظرات