1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش فوری ایران خودرو اسفند 93

فروش فوری ایران خودرو اسفند 93

2 اسفند 1393
  • 1

بدینوسیله به اطلاع می رساند، با توجه به استقبال بعمل آمده از شرایط فروش بھمن ماه و بھره مندی مشتریان محترم، طرح فروش فوری اسفند به شرح جدول پیوست از روز یکشنبه مورخ ٩٣/١٢/٠٣ تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

ضمنا آندسته از نمایندگانی که دارای خودروی امانی مطابق جدول پیوست ھستند نیز می توانند از این شرایط جھت فروش خودروھای خود استفاده نمایند. شرایط و توضیحات بخشنامه :

١. شرایط کمیسیون تشویقی نمایندگان مطابق گویای ٣٣٩۵ در این بخشنامه نیز اجرا خواھد شد.

٢. در این بخشنامه امکان انتخاب کارت طلائی یک ستاره اختیاری برای خودروھائی که این آپشن بصورت ھدیه برای آنھا لحاظ نشده است، با امتیاز ٢۵% تخفیف فراھم می باشد. لذا مشتریان محترم در صورت تمایل به دریافت کارت طلائی، لازم است حین انجام مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.

٣. در این بخشنامه امکان انتخاب دستگاه مالتی رھیاب به صورت آپشن (اختیاری) امکان پذیر خواھد بود. لذا مشتریان محترم در صورت تمایل به دریافت این دستگاه، لازم است حین انجام مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.

۴. امکان انتخاب رنگ ھای متنوع برای خودرو در این بخشنامه در حین ثبت نام، فراھم می باشد و پس از ثبت نام به دلیل برنامه ریزی ھای انجام شده امکان تغییر رنگ وجود نخواھد داشت.

۵. شرکت ایرانخودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت ، نسبت به قطع ثبتنام اقدام کند.

۶. امکان انتخاب شرکت بیمه گر در زمان ثبت نام وجود دارد.

٧. تنظیم صلحنامه در این بخشنامه قابل اجرا نمی باشد.

٨. پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ عنوان حق انصراف ندارد.

٩. در صورت بروز ھرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه قراردادھا ١٨درصد سالیانه (یک و نیم درصد ماھیانه) ، جریمه تاخیر به صورت روزشمار محاسبه و قابل پرداخت خواھد بود.

١٠. شرکت متعھد است در زمان ثبت نام، لیست اقلام و بھای آپشن ھای اختیاری را به مشتری ابلاغ نماید. بدیھی است در صورتی که (پس از امضاء قرارداد توسط مشتری، بعلت وجود الزامات قانونی و یا لزوم استانداردھای اجباری، نصب تجھیزات و لوازم اضافی (آپشن) توسط شرکت لازم باشد، شرکت حق مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب شورای رقابت را خواھد داشت.

١١. ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و از طریق سایت ھای ( www.ikco.ir و ikco.iranecar.com ) قابل انجام می باشد.

١٢. نمایندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتریان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه٢٩۶٨ (مدارک مورد نیاز جھت احراز سکونت) را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند.

١٣. تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مشتری کفایت می کند و چنانچه شناسنامه دارای توضیحات بود، رونوشت از آن صفحه نیز لازم می باشد.

١۴. ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شھرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و ھمراه در زمان ثبتنام الزامی است.

١۵. در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتری، به ھیچ عنوان امکان اصلاح وجود ندارد و کلیه تبعات ناشی از صدور پلاک با کد شھر مغایر و یا مفقود شدن مدارک خودرو، به عھده مشتری خواھد بود.

١۶. در صورت ارائه اطلاعات نادرست آدرس توسط مشتری، شرکت حق دارد بطور یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

١٧. مشتریان حقوقی در این بخشنامه مجاز به ثبت نام می باشند.

١٨. در صورتی که اشخاص حقوقی اقدام به ثبت نام نمایند لازم است مقررات و موارد ذیل را ( مطابق بخشنامه١۵٠۶) علاوه بر کلیه شرایط فوق اجرا نمایند:

· مطابق بخشنامه١۴۶٨، فروش خودرو به سازمانھای دولتی باید تابع ضوابط و مقررات دولتی باشد و بدون مجوز کمیسیون ماده دو از ادارات کل امور اقتصاد و دارایی ، ثبت نام مجاز نیست. · فروش خودرو با پلاک شخصی به سازمانھا و شرکت ھای دولتی مجاز نیست. · ارائه کپی برابر با اصل آخرین روزنامه رسمی و آگھی تاسیس به نمایندگی مجاز الزامی است. · ارائه معرفی نامه جھت معرفی نماینده خریدار برای انجام مراحل ثبت نام و شماره گذاری الزامی است. بدیھی است معرفی نامه می بایست در سربرگ شرکت متقاضی به ھمراه امضاء و مھر مجاز خریدار باشد.

١٩. کارت ھای ھدیه سوخت در مواردی که مشتری حقوقی اقدام به ثبت نام نموده باشد، جھت مشتری نھائی (مشتری صاحب پلاک) صادر خواھد شد. لذا با توجه به لزوم شفاف سازی مالی با مشتریان نھائی لازم است نمایندگان محترم در این خصوص اطلاع رسانی مناسب نمایند.

٢٠. کارت ھدیه سوخت مشتریان از طریق شرکت پست به نمایندگی و رمز کارت ھای مزبور به آدرس اعلامی مشتری بصورت جداگانه ارسال خواھد شد.

21. مبالغ ارائه شده بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای ملی رقابت می باشد.

22. در این طرح فروش، موعد تحویل خودروھای با مدل٩۴ ، از نیمه دوم اسفند ماه تا پایان ماه (به شرط ارسال مدارک) می باشد.

23. در این طرح فروش، موعد تحویل خودروھای با مدل٩٣ ھفت روزه (به شرط ارسال مدارک) می باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ ٩٣/١٢/٠٣ می باشد :

 فروش فوری ایران خودرو اسفند 93نظرات

  • آفرین آفرین (2 اسفند 1393 ساعت 21:48)

    خریدار زیاد و پول هم راحت پرداخت میشود ولی موقع تحویل تو زرد از آب در نیایید .