1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط پیش فروش طلایی محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش طلایی محصولات ایران خودرو

17 خرداد 1394
  • 0

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط پیش فروش طلایی خرداد 94 ، جھت برخی از خانواده محصولات شرکت ایران خودرو از روز یکشنبه مورخ 17 الی 31 خردادماه به شرح جدول پیوست ارائه می گردد .

شرایط کنترلی انصراف :

١. در پیش فروش طلائی 13 ماھه گروه پارس، سود انصراف 19% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از۶ ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.

٢. در پیش فروش طلائی 13 ماھه گروه 405 ، سود انصراف 21% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از۶ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

٣. در پیش فروش طلائی 13 ماھه برای سایرگروه ھا ( بجز گروه پارس و 405)، سود انصراف٢٢% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل۶ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از۶ ماه، سود انصراف 18% محاسبه می گردد.

۴. در پیش فروش طلائی 18 ماھه گروه پارس، سود انصراف 20% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از 9 ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

۵. در پیش فروش طلائی 18 ماھه گروه ۴٠۵، سود انصراف22% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از 9 ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

۶. در پیش فروش طلائی١٨ ماھه برای سایر گروه ھا (بجز گروه پارس و ۴٠۵ )، سود انصراف٢٣% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل٩ ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از ٩ ماه، سود انصراف ١٨% محاسبه می گردد.

٧. در پیش فروش طلائی 24 ماھه گروه پارس، سود انصراف 21% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل 12ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.

٨. در پیش فروش طلائی٢۴ماھه گروه ۴٠۵، سود انصراف٢٣% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل١٢ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.

٩. در پیش فروش طلائی٢۴ماھه برای سایر گروه ھا ( بجزگروه پارس و ۴٠۵ )، سود انصراف٢۴% به ثبت نام ھای با ماندگاری حداقل١٢ماه پرداخت خواھد شد و با ماندگاری کمتر از١٢ماه، سود انصراف١٨% محاسبه می گردد.

شرایط بخشنامه و توضیحات :

١- در شرایط پیش فروش طلائی مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه و بر اساس قیمت روز شرکت ایران خودرو و پس از کسر نمودن سود مشارکت و تخفیفات مندرج در بخشنامه، محاسبه و اعلام خواھد شد.

تعیین نوع خودرو توسط مشتری فقط از میان گروه خودروھای تولیدی قابل واگذاری شرکت ایران خودرو که در دعوتنامه قید شده است امکان پذیر خواھد بود و تبدیل به خودروھای غیر از خودروھای مندرج در دعوتنامه امکان پذیر نخواھد بود. بنابراین ضروریست نمایندگان محترم موضوع مذکور را به اطلاع مشتریان برسانند.

سود مشارکت این بخشنامه بر مبنای جداول فوق و اطلاعات مندرج در دعوتنامه–حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه–محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت محاسبه خواھد شد.

سود مشارکت در صورت انصراف مطابق اعداد درج شده در جداول صفحات قبل حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد. لازم به ذکر است در صورت انصراف، تخفیفات ذکر شده در نظر گرفته نخواھد شد.

در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت (صرفا به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه و یا دعوتنامه ارسالی )، سود تاخیر متناسب با مبالغ پرداختی مشتری، یک درصد ماھانه ( 12 درصد سالانه)، پرداخت می شود.

در صورتیکه مشتری مبلغ مابه التفاوت دعوتنامه را در موعد مقرر پرداخت نکند، امکان تحویل خودرو با سود و تخفیفات لحاظ شده در دعوتنامه تا زمان ارسال، با قیمت روز محصولات قابل عرضه در آن زمان و با موعد تحویل جدید قابل اقدام خواھد بود.

موعد تحویل خودرو ھنگام ارسال دعوتنامه اطلاع رسانی خواھد شد.

امتیازات ویژه این طرح :

بالاترین نرخ سود مشارکت ( از ٢١% الی ٢۶% )

سود تضمین شده حداقل ١٩%

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94/03/17 می باشد .

 شرایط پیش فروش طلایی محصولات ایران خودرونظرات