1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. بار زدن به شیوه نامتعارف

بار زدن به شیوه نامتعارف

17 آبان 1394
  • 0

اگر چه هر خودرو دارای محدودیت بار است ولی در برخی مکان ها از ظرفیت خودرو سوء استفاده می کنند.

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارف

 بار زدن به شیوه نامتعارفنظرات