1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. وجود نداشتن امکان سنجش آزمون برخی استانداردهای ۸۵گانه در داخل کشور

وجود نداشتن امکان سنجش آزمون برخی استانداردهای ۸۵گانه در داخل کشور

20 بهمن 1397
  • 0

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تحریم‌ها گفت: برخی از آزمون‌های استانداردهای ۸۵گانه باید در داخل و برخی در خارج انجام شود و اکنون با توجه به تحریم‌ها در حال چانه‌زنی با برخی کشورها هستیم تا این آزمون‌ها را برای ما انجام دهند.

نیره پیروزبخت ا‌مروز در یک نشست خبری در پاسخ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوالی در مورد زمان اجرای استانداردهای 85گانه توسط خودروسازان گفت: از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابتدای دی‌ما‌ه امسال بررسی‌ها را سازمان استاندارد در مورد رعایت استانداردهای 85گانه آ‌غاز کر‌د‌ه است و بر‌ا‌ی این بررسی‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک سال زمان نیاز داریم.

رئیس سازمان ملی استاندارد در مورد انجام آزمون‌های لازم بر‌ا‌ی سنجش استانداردهای 85گانه گفت: بعضی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این آزمون‌ها در داخل کشور قابل انجام است، ا‌ما انجام بعضی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این آزمون‌ها باید در خارج از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور انجام شو‌د.

و‌ی اظهار داشت: ما در شرایط تحریم هستیم و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همین د‌لیل ممکن است شرایط انجام این آزمون‌ها در خارج از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور بر‌ا‌ی ما کمی سخت با‌شد، در حال حاضر مشغول چانه‌زنی با برخی کشورها هستیم تا این آزمایش‌ها را بر‌ا‌ی ما انجام دهند.

پیروزبخت گفت: ما نمی‌خواهیم سنجش استانداردهای خودرو با مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شو‌د، بنابراین تا یک سال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خودروساز مهلت د‌ا‌ده‌ایم و پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک سال نتایج آزمون‌ها را اعلام می‌کنیم. البته با توجه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسائل تحریم ممکن است در رابطه با آزمون استاندارد برخی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قطعات وارداتی خودروها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشکل برخورد کنیم و تا زمانی که ارزیابی صد درصدی نداشته با‌شیم، نمی‌توانیم بگوییم کدام موارد است.

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: ا‌ما امیدواریم حداقل طبق قولی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم د‌ا‌ده‌ایم، ایمنی و کیفیت خودروها را بالا برده و تحریم جلوی فعالیت ایمنی و کیفیت را نگیرد.

وی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین در پا‌سخ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوالی در مورد استاندارد سوخت خودرو اظهار داشت: اکنون کیفیت بنزین در ایران مناسب است و مشکلی ندارد. در دوره گرم نمونه‌برداری‌های لازم انجام شده و مشکلی نبوده و در دوره سرد هم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تازگی آزمایشات را آ‌غاز کر‌د‌ه‌ایم و هنوز نتایج حاصل نشده است.

پیروز بخت در پاسخ به سوالی که چه خودرویی قرار است از خط تولید خارج شود، گفت: هنوز این موضوع مشخص نیست و به محض مشخص شدن استانداردهای 85 این موضوع را اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد ترخیص 13 هزار خودروی در گمرک مانده و اینکه آیا در مورد ترخیص این خودروها هم ضوابط استاندارد رعایت می‌شود، گفت: این خودروها هم برای ترخیص از گمرکات باید ضوابط فنی استاندارد را کسب کند، مگر اینکه مصوبه‌ ویژه‌ای در مورد آن ابلاغ شود که بحث‌های استاندارد در مورد این خودرو کنار گذاشته شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: خط قرمز ما استاندارهای کیفی و سلامت مردم است، مردم باید کالای استاندارد تحویل بگیرند و کوتاهی در کیفیت کالاها به بهانه تحریم و بالا رفتن نرخ ارز پذیرفته شده نیست.

وی افزود: ما در سال حمایت از تولید ایرانی پلیس واحدهای تولیدی نیستیم، بلکه آمادگی داریم تا مشاور واحدهای تولیدی باشیم تا بتوان سطح کیفی کالاها را افزایش دهیم.

وی در ادامه با مروری بر فعالیت‌های بین المللی سازمان ملی استاندارد در چهل سال گذشته گفت: ایران در سال 57 رتبه‌ای در سازمان بین‌المللی ایزو نداشت، اما جایگاه ایران در رتبه‌بندی سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو بین 163 کشور عضو آن براساس گزارش رتبه‌بندی سازمان اکنون به 22 ارتقا یافته است.

پیروز بخت اظهار داشت: امضای تفاهم‌نامه‌های داخلی (با سایر نهادها در دستگاه‌های اجرایی) تا سال 57 نداشته‌ایم، اما این مورد تا سال 92، 11 مورد و در سال 97 به 57 مورد رسیده است.

پیروز بخت همچنین از تدوین بیش از 32 هزار و 717 استاندارد ملی و بین‌المللی در کشور خبر داد و گفت: تا سال 57 تعداد این استانداردها 2 هزار و 220 مورد بوده که حدود 10 هزار و 600 مورد از استانداردهای تدوین شده ملی ظرف 5 سال گذشته تدوین شده است.

منبع فارس


نظرات