1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

26 اسفند 1394
  • 0

امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا برگزار شد. در زیر تصاویر از این مراسم را مشاهده می کنید.

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

 گزارش تصویری مراسم امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپانظرات