1. خانه
  2. مقالات
  3. مقالات آموزشی خودرو
  4. میدان دید در رانندگی

میدان دید در رانندگی

16 آبان 1394
  • 0

 میدان دید در رانندگی

برطبق مطالعات زیادى که طى چند سال اخیرانجام شده،رانندگان باید سرعت شان را با میدان دید درحین رانندگى تطبیق بدهند. درگزارش آمده است که یک سوم رانندگانى که درانگلیس مورد آزمون بینایى سنجى قرارگرفته اند، دید صد درصدى نداشته اند که این عامل مى تواند خود و بقیه استفاده کنندگان از جاده را درمعرض خطر قرار دهد.

این فرضیه وجود دارد که 13 میلیون راننده اى که گیج مى زنند و تلوتلو مى خورند، چشم هایشان را مورد آزمایش قرارنداده اند و قادرنیستند، نشانه هاى جاده را به طور صحیح بخوانند بنابراین آن ها از علامت هاى جاده اى آگاه نخواهند بود. درمطالعه اى که درسال 2004 دردانشگاه وارویک بر روى افرادى که عینک به چشم نداشتند انجام شده است، مشخص شد که یک نفر از سه نفر که راننده هم بوده اند، قادربه تشخیص صحیح جهت هاى تست بینایى سنجى نبوده اند و بدترازهمه آن بود که 33 درصد از کل نمونه ها قادرنبوده چارت را با موفقیت بخوانند و مى گفتند که آن ها مشکوک به این هستند که نتوانند استانداردهاى لازم را ببینند اما با این حال هیچ اقدامى هم درباره آن انجام ندادند.

موسسه ملى رویال براى افراد کور توصیه مى کند، هرکسى مجبوراست، تست بینایى سنجى را هردوسال یک بارانجام دهد زیرا این آزمایش ها مى تواند تعدادى از بیمارى هاى مربوط به چشم را تعیین کند ضمن این که اطمینان مى دهد، میدان دید شما هیچ ایرادى ندارد. جدا از چک کردن میدان دید، آزمایش هاى معمولى چشم مى تواند بیمارى هاى جدى؛ مانند مشکلات دیابتى، شبکیه اى و ... که دلیل اصلى ازدست دادن بینایى درافراد پیراست را مشخص کند. بسیارى از بیمارى هاى چشم مى تواند عملکرد رانندگى را تحت تاثیرقراربدهد؛ براى مثال آب مروارید به دلیل خیرگى زیاد چشم ناشى از چراغ هاى روشن درشب است. تکنیسین بینایى سنج مى تواند، توصیه هاى لازم را بکند که چگونه با این موضوع کناربیایید و مسائل سلامتى دیگرى که با تست بینایى سنجى مشخص مى شود.

قانون چه مى گوید؟

درانگلیس این اجازه داده شده است، چنان چه پلیس تشخیص دهد هیچ دلیلى براى رعایت نکردن استانداردهاى قانونى که براى راننده الزامى است، وجود ندارد مى تواند خودرو را متوقف کرده و بینایى راننده را مورد آزمایش قراردهد. همه رانندگان باید قادرباشند، شماره پلاک خودرو را از فاصله 20,5 مترى که درحدود پنج برابرطول خودرو است با نور خوب ببینند. اگراز راننده خواسته شود که این کار را انجام دهد و نتواند استانداردهاى لازم را برآورده کند، این کار جرم محسوب شده و در نتیجه بیمه اشان از اعتبار خارج مى شود. رانندگان هنگام امتحان رانندگى میدان دیدشان را چک مى کنند و این تنها آزمایشى است که به شما مى گوید تا چه حد مى توانید مسافت دور را ببینید. اگرچه رانندگان تازمانى که سن آن ها به 70 سال نرسیده، ملزم نیستند تست بینایى انجام دهند اما توصیه شده که همه رانندگان حداقل هردوسال یک بار این آزمایش را انجام دهند حتى اگر براین باور باشند که میدان دید چشم شان طبیعى است. رانندگى با میدان دید ضعیف جرم محسوب مى شود و اگرپلیس آن ها را بگیرد به دلیل عدم صلاحیت رانندگى جریمه هزار دلارى درانگلیس برایشان منظور مى شود.

رانندگان بالغ

اگرشما حول و حوش 50 سال تان باشد، دراین سن کمى با میدان دید ضعیف دست و پنجه نرم مى کنید و به این دلیل است که شما پیرترشده اید. مواردى مثل خیرگى از سمت خورشید یا چراغ هاى خیابان از مشکلات عدیده اى است که این گروه سنى با آن دست به گریبان هستند و این تغییرات به طورعمده در میان سالى خودش را نشان مى دهد. دراین حالت مدت زمان بیشترى طول مى کشد تا بعد از این که به طورمختصرى با نورقوى دید راننده مسدود شد، دوباره تمرکز برجاده و رانندگى داشته باشد. اگراین مورد شما را تحت تاثیرقرار مى دهد عینک هاى آفتابى مى تواند به شما کمک کند و اگر برایتان مقدور بود با رانندگى نکردن از خیره نشدن چشم ناشى از چراغ هاى نور بالا جلوگیرى کنید. براى جلوگیرى از خیرگى چشم ناشى ازچراغ هاى خیابان تا دیروقت درشب رانندگى نکنید و همچنین براى جلوگیرى از نورخورشید کم از رانندگى دراواخر بعد از ظهر دورى کنید.

خودارزیابى

آن چه براى شما رانندگان ازهرگروه سنى اهمیت خیلى زیادى دارد، این است که به دام خودارزیابى گرفتارنشوید. تغییرات درمیدان دید ممکن است براى شما آشکارنباشد بنابراین ضرورى است که چشم هاى شما حداقل هردوسال یک بارتوسط یک متخصص حرفه اى و واجد شرایط مورد آزمایش قراربگیرد زیرا شما به تغییرات درمیدان دیدتان توجه نکرده اید و به این معنى نیست که هیچ تغییرى در چشم تان ایجاد نشده است. پیشنهادهایى که براى میدان دید راننده مى توان انجام داد:

-تست بینایى سنجى براى گرفتن مجوز رانندگى

-آزمایش دوباره میدان دید رانندگان با فاصله هاى منظم بعد ازاین که گواهى نامه صادرشد.

-افزایش تست بینایى سنجى درکنارجاده آزمایش بینایى سنجى درصحنه تصادف اگر امکان آن وجود داشت.

-قانون از خودروسواران بخواهد، هنگام رانندگى عینک یا لنزهاى تماسى داشته باشند.

انجام دادن آزمایش ها بینایى به طورمنظم لازم است تا رانندگى ایمنى داشته باشیم که با این کارنه تنها خودمان ایمن هستیم بلکه آسایش خاطر را براى رانندگان دیگر و عابران پیاده هم فراهم مى آوریم.

مراقبت کردن از چشم ها هنگام رانندگى

رانندگى ایمن نیازمند توجه کامل و تمرکز راننده برجاده است. بینایى به علاوه شنوایى، یکى از مهم ترین حواسى است که به راننده کمک مى کند تا به صورت ایمن رانندگى کند. چک کردن آیینه هاى جلو و جانبى، توجه به عابران پیاده اى که ازجاده عبور مى کنند و دقت نسبت به خطرهاى دیگر، همگى به صورت ناخودآگاه صورت مى گیرد وبیشتراوقات بدون این که تشخیص دهیم، این چشم هاى ما هستند که این گونه وظایف را انجام مى دهند. نشستن درپشت فرمان ممکن است یک سرى خطرهاى ناشناخته شده اى براى چشم هایمان به همراه داشته باشد. این مقاله به بعضى از خطرهاى بالقوه اى که چشم هاى ما درمعرض آن ها قراردارند، نگاهى مى اندازد و به نکاتى اشاره مى کند که چگونه با آن ها کناربیاییم.

چشم هاى خشک

سیستم تهویه هوا و بخارى، به خصوص خودروهایى که با فن کار مى کنند مى تواند سطح چشم ها را خشک کند و این به مراتب بدتراست اگر چشم هاى شما مستعد براى خشک شدن باشند.چشم هاى خشک باعث تحریک مى شوند که رفلاکس آن آب آوردن چشم است و منجربه ناواضح بودن دید مى شود. نگذارید، سیستم تهویه هوا و بخارى، مستقیم و براى مدت زمان طولانى به صورت شما بخورد زیرا مى تواند باعث تبخیرسریع و خشک شدن اشک چشم شود. ازآن جایى که خشک شدن چشم ها، مشکلى تکرارشدنى است، از قطره هاى مرطوب کننده قبل از شروع به سفرتان استفاده کنید. قطره ها کمک خواهند کرد که لایه اشک را بازیابید.

خیرگى

رانندگى درزیر نور خورشیدى که درحال غروب کردن است یا چراغ جلوى خودروهایى که با نوربالا درحال نزدیک شدن درشب هستند، مى تواند خطرآفرین باشد چون مى تواند چشم را بزند به خصوص براى افرادى با مشکل آب مروارید و بعضى از انواع بیمارى هاى قرنیه مشکل سازاست. وسایلى که با خودتان بهتراست، بردارید:

-تاجایى که امکان دارد دراین گونه شرایط رانندگى نکنید.

-ازسایه بان استفاده کنید تا چشم هاى شما درسایه قرار بگیرند.

-ازعینک آفتابى خوب با محافظت ازاشعه ماورا بنفش استفاده کنید تاخیرگى راکاهش دهد.

-هنگامى که عینک آفتابى مى خرید مطمئن باشید که درمقوله 3-0 مى گنجد. لنزى که با مقوله فیلترى چهارکارمى کند خیلى براى رانندگى ایمن تیره است.

-به خاطرداشته باشید که عینک هاى آفتابى تنها خیرگى را کاهش مى دهند و خطر را به طورکامل رفع نمى کنند.

-به خاطرداشته باشیدکه اگرشما از سمت نور روشن خورشید به سمت تونل مى روید مى توانید عینک آفتابى را بردارید.

-بدیهى است که عینک هاى آفتابى نباید درشب مورد استفاده قرارگیرند. گاهى اوقات رانندگى درشب چالش انگیزاست به خصوص زمانى که خودرویى با نور بالاى چراغ هاى جلو نزدیک مى شود. قراردادن عینک هاى ضدخیرگى(نه عینک هاى آ فتابى) مى تواند به حل خیرگى از طرف چراغ هاى نوربالاى خودروهایى که درحال نزدیک شدن هستند، کمک بکند. اگرشما ازلنزهاى تماسى استفاده مى کنید شما مى توانید از " نسخه صفر" عینک ضدخیرگى استفاده کنید.

خطر جسم خارجى

هنگامى که با خودروى کروکى رانندگى مى کنید با شیشه هاى خودرویى که به سمت پایین کشیده شده، این خطر وجود دارد که جسم خارجى مانند شن یا حتى یک حشره در حال پرواز وارد چشم هاى شما شود بنابراین، توصیه مى شود که ازچشم هایتان با گذاشتن عینک هاى محافظ مراقبت کنید. عینک هایى با فریم هاى کوچک براى این کارمفید نیستند چون آن ها محافظت کافى از چشم ها را تامین نمى کنند. عینک هایى با فریم هاى پهن که حداقل قسمت استخوانى بیرونى چشم را مى پوشاند مناسب ترهستند. اگرگرد وخاک کوچکى واردچشم هاى شما شد، اولین چیزى که باید انجام دهید این است که خودرو را به کنارجاده کشانده و توقف کنید. سپس سریعا چندین بارچشم هایتان را بازوبسته کنید که شروع به جارى شدن اشک کند و امکان دارد جسم خارجى بیرون بیاید. اگراین کارموفقیت آمیزنبود، بلافاصله از چشم پزشک کمک بخواهید.

وظیفه بینایى

بسیار مهم است که براى ایمنى کامل همه رانندگان بتوانند به اندازه کافى ببینند. اداره راهنمایى و رانندگى درانگلیس، حداقل میدان دید را این گونه تعریف کرده که راننده بتواند شماره پلاک خودروى جلویى را از فاصله 20,5 مترى بخواند (20مترازجایى که کاراکترهاى باریک ترنشان داده شده اند) این کارضمانتى به رانندگان مى دهد که عینک هایشان به روزاست همچنین میدان دید جانبى باید کافى باشد و افرادى که بیمارى هایى مانند آب سیاه دارند یا این که آسیبى به سرشان واردآمده است ممکن است لازم باشد تا آزمایشى از بینایى آن ها انجام شود تا تشخیص دهند که مناسب رانندگى هستند یا خیر؟ دوبینى نیز اگرمعالجه نشود مانعى براى رانندگى است گاه لازم است یک چشم را بپوشانند تا دید یکسانى داشته باشند.

استفاده از عینک هنگام رانندگى

میدان دید خوب هنگام رانندگى از اهمیت بالایى برخورداراست تا ضمانت کند که خودتان یا استفاده کنندگان دیگرازجاده درمعرض خطرنیستید. اگرشما نیازدارید تا عینک به چشم بگذارید، ایده خوبى است تا عینک یدکى داخل خودرو داشته باشید تا درصورت آسیب یا گم شدن، ازآن ها استفاده کنید. دربعضى از قسمت هاى اروپا این یک ضرورت قانونى است تا همراه خود عینک یا لنزهاى تماسى یدکى درداخل خودرو داشته باشید همچنین توصیه مى شود تا شیشه هاى جلو، عقب، آیینه هاى جلو و عقب را تمیزنگه دارید تا بتوانید شفاف و واضح ببینید همچنین شیشه جلو را چک کنید که خراشى پیدا نکرده باشد و چراغ هاى جلو تمیزباشند. بعضى از عینک ها از بقیه براى رانندگى بهترهستند. عینک هایى بدون لبه یا لبه هاى باریک میدان دید بیشترى را پوشش مى دهند تا نسبت به عینک هایى که فریم هاى کلفت ترى دارند همچنین پوشش شیشه هاى ضدانعکاس مناسبى وجود دارند که کمک به کاهش خیرگى از چراغ هاى روشن مى کنند مخصوصا هنگام رانندگى درتاریکى، مفید هستند. پوشش هاى ضد انعکاس مى توانند براى همه لنزها مورد استفاده قراربگیرند. اگرلازم است باید عینک آفتابى یا عینک آفتابى گیره دار درآب و هواى آفتابى بگذارید. از نظر ایمنى خطرناک است اگر طبق نظر دستورپزشک عینک نگذارید و درعین حال هم رانندگى بکنید و این به معناى آن است که شما از لحاظ قانونى مناسب رانندگى نیستید.

با تشخیص آب مروارید، آب سیاه یا هر بیمارى دیگر چشمى، رانندگى کردن براى شما خطرساز خواهد بود. دربسیارى از حالات شما قادر خواهید بود تا به رانندگى ادامه دهید اما چشم پزشک مى تواند توصیه بیشترى دراین زمینه بدهد. اگر فکر مى کنید که بیمارى چشمى دارید حتما با چشم پزشک درمیان بگذارید و بعد یکى از شرایط زیر اتفاق خواهد افتاد:

1- شما قادرخواهید بود که مجوزرانندگى را بدون هیچ محدودیتى نگه دارید.

2- گواهى نامه شما براى یک سال، دو سال یا سه سال صادرخواهد شد. سپس دوباره باید مورد تست بینایى سنجى قراربگیرید بعد از این که مدت زمان گواهى نامه تمام شد.

3- گواهى نامه شما یا باید رد شود یا این که پس گرفته شود.

منبع:

Familycar.irنظرات