1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت ایکس 1

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و ایکس 1

قیمت ب ام و ایکس 1 18 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 18 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت ب ام و ایکس 1 20 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 20 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت ب ام و ایکس 1 28 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 28 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2020
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---