1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت ایکس 1

کلاس بدنه

قیمت خودرو های ب ام و ایکس 1

قیمت ب ام و ایکس 1 18i 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 18i 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 20i 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 20i 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 28i 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 28i 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 سال پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2020
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 2,625,000,000
7 ساعت پیش