1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت مینی

کلاس بدنه

قیمت خودرو های مینی

قیمت مینی کوپر فول 2014-2020
قیمت مینی کوپر فول 2014-2020
قیمت نمایندگی (تومان) 359,000,000
قیمت بازار (تومان) 560,000,000
2 سال پیش
قیمت مینی کوپر اس فول 2014-2020
قیمت مینی کوپر اس فول 2014-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 3,675,000,000
13 ساعت پیش
قیمت مینی کانتریمن اس فول 2017-2020
قیمت مینی کانتریمن اس فول 2017-2020
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 3,825,000,000
13 ساعت پیش