1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا

قیمت سایپا 111 ای ایکس 1389-1398
قیمت سایپا 111 ای ایکس 1389-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 39,941,000
قیمت بازار (تومان) 59,500,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 ال ای 1389-1398
قیمت سایپا 111 ال ای 1389-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 39,941,000
قیمت بازار (تومان) 59,500,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 اس ای 1389-1398
قیمت سایپا 111 اس ای 1389-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 39,941,000
قیمت بازار (تومان) 59,500,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 اس ال 1389-1398
قیمت سایپا 111 اس ال 1389-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 39,941,000
قیمت بازار (تومان) 59,500,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 اس ایکس 1389-1398
قیمت سایپا 111 اس ایکس 1389-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 39,800,000
قیمت بازار (تومان) 59,200,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1398
قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 37,381,000
قیمت بازار (تومان) 54,700,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 131 اس ایکس 1390-1398
قیمت سایپا 131 اس ایکس 1390-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 37,641,000
قیمت بازار (تومان) 55,000,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) 56,300,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) 56,700,000
22 ساعت پیش
قیمت سایپا 151 اس ال 1390-1398
قیمت سایپا 151 اس ال 1390-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 40,330,000
قیمت بازار (تومان) 63,000,000
22 ساعت پیش