1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا

قیمت سایپا 111 ای ایکس 1389-1397
قیمت سایپا 111 ای ایکس 1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 46,000,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 ال ای 1389-1397
قیمت سایپا 111 ال ای 1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 46,000,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 اس ای 1389-1397
قیمت سایپا 111 اس ای 1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 46,000,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 اس ال 1389-1397
قیمت سایپا 111 اس ال 1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 46,000,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 111 اس ایکس 1389-1397
قیمت سایپا 111 اس ایکس 1389-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 36,100,000
قیمت بازار (تومان) 45,600,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1397
قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 33,725,000
قیمت بازار (تومان) 42,800,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 131 اس ایکس 1390-1397
قیمت سایپا 131 اس ایکس 1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 43,000,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1397
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 34,200,000
قیمت بازار (تومان) 43,900,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1397
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 44,200,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 151 اس ال 1390-1397
قیمت سایپا 151 اس ال 1390-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 34,200,000
قیمت بازار (تومان) 41,500,000
12 ساعت پیش