1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های ب ام و

قیمت ب ام و ایکس 1 18 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 18 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 20 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 20 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 28 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 28 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2019
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 1,349,000,000
قیمت بازار (تومان) 1,450,000,000
23 ساعت پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 2.5L 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 2.5L 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 3.0L 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 3.0L 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 20 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 20 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,850,000,000
23 ساعت پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 35 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 35 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) ناموجود
قیمت بازار (تومان) ناموجود
10 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 4 28 آی 2014-2018
قیمت ب ام و ایکس 4 28 آی 2014-2018
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 2,000,000,000
23 ساعت پیش