1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. خودروهای صفر فقط با پلاک به مشتری تحویل داده می‌شود

خودروهای صفر فقط با پلاک به مشتری تحویل داده می‌شود

5 اسفند 1394
  • 0

طبق اعلام رسمی پلیس راھور ناجا مبنی بر تحویل خودروی بدون پلاک به مشتری توسط برخی از نمایندگی ھا و ضمن یادآوری اینکه لزوم رعایت این موضوع طی چندین بخشنامه صادره قبلی اعلام شده است ، مجددا تاکید می گردد الزامی است تا نمایندگی ھای محترم از تحویل خودروھای بدون پلاک انتظامی به مشتری و یا تردد این خودروھا در سطح شھر به ھر دلیل خودداری نمایند .

در ھمین راستا ضمن تشکر از نمایندگانی که رعایت موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند ، بدیھی است با توجه به آموزش ھا و تاکیدھای قبلی انجام شده در این خصوص مشاھده تکرار تخلف از سوی نمایندگی به منزله عدم توجه به مقررات موضوعه فروش خودرو تلقی شده و ضمن احتمال بروز محدودیت ھای شماره گذاری خاص آن نمایندگی ، تمامی عواقب حقوقی و مالی موضوع ناشی از آن برعھده نمایندگی بوده و به دلیل عدم رعایت مقررات ، نمایندگی مشمول دستورالعمل تخلفات نمایندگی ھا نیز خواھد شد .

منبع خط برتر


نظرات