1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. طرح جدید اتو خدمت سایپا منتشر شد - خرداد 95

طرح جدید اتو خدمت سایپا منتشر شد - خرداد 95

25 خرداد 1395
  • 0

با توجه به استقبال خوب مشتریان از طرح اتو خدمت شرکت سایپا، شرایط جدید از روز سه شنبه مورخ 95/03/25 ساعت 10 صبح به شرح زیر جاری می گردد .

فروش سایپا

- دعوتنامه جهت خودروهای گروه x100 جهت ثبـت نام هـای گـروه x100 و خودروهـای گـروه x200 جهـت ثبـت نام هـای گـروه x200 ارسـال مـی گـردد ( بـه جز خودروهای دوگانه سوز )

- ثبت نام ها با قیمت غیر قطعی و قیمت روز می باشد .

- پذیرش ها دارای یک بار صلح اجباری می باشند و در صورت تمایل به فاکتور به نام خود مشتری صلح به نام ایشان انجام گردد .

- امکان تمدید ثبت نامها در حال حاضر جهت یک دوره سه ماهه وجود دارد ( شرایط تمدید بیشتر از یک دوره متعاقباً اعلام می گردد) .

- در صورت پایان دوره مورد نظر مشتری و عدم تحویل خودرو و انصراف ثبت نامها به جای مبالغ اعلامی در جدول شماره 1 طبق جدول زیر محاسبه و از اصل وجه پرداختی کسر می گردد .

به عنوان نمونه چنانچه مشتری شرایط سه ماهه ثبت نـام و پـس از گذشـت سـه مـاه بـدون دریافـت خـودرو نسـبت بـه انصـراف وجـه اقـدام نمایـد بـا توجـه بـه پرداخـت مبلـغ 4.100.000 ریال به حساب کارت مشتری تفاوت مربوطه به مبلـغ 300.000 ریـال جهـت هـر مـاه یعنـی جمعـا 900.000 ریـال از اصـل پـول مشـتری کسـر و مـابقی آن بـه ایشـان عودت می گردد

فروش سایپا

ویژگی های طرح

- امکان تغییر نوع خودرو به یک گروه بالاتر وجود دارد .

- هزینه سفر به صورت روزانه محاسبه و به صورت ماهیانه به حساب مشتری محترم واریز می گردد .

- در صورت انصراف هزینه سفر، به مشتری محترم تا زمان ثبت مبلغ انصراف تعلق می گیرد .

- پذیرش ها امکان صلح اجباری دارد .

- مبالغ به عنوان پیش پرداخت دریافت می گردد و مبنای محاسبه قیمت خودرو نرخ زمان تحویل می باشد .

- قیمت خودرو غیر قطعی و قیمت روز بوده و مبلغ مابه التفاوت آن ده روز قبل از تحویل خودرو تسویه خواهد شد.

- امکان تغییر بازه تحویل به یک دوره بالاتر جهت مشتریان محترم با شرایط زیر فراهم می باشد :

- کاهش بازه تحویل: به عنوان مثال چنانچه مشتری محتـرم ثبـت نـام یـک سـاله نمـوده و در مـاه ششـم ، انصـراف از ثبـت نـام داشـته باشـد بـه میـزان تفاوت هزینه سفر یک ساله و هزینه سفر شش ماهه به تعـداد ماه هـای مانـدگاری از مبلـغ اصـل پرداختـی مشـتری کسـر و اصـل پـول بـه ایشـان مسـترد خواهد شد . (چنانچه مبلغ پرداخت مشتری 19 میلیون باشد مبلغ 260.000 ریال به تعداد 6 ماه یعنی 1.560.000 ریال )

- افزایش بازه تحویل: به عنوان مثال چنانچه مشتری محترم 6 ماهه ثبت نـام نمـوده در صـورتی کـه تمایـل بـه افـزایش زمـان تحویـل و سـود بـه 9 مـاه و افزایش سود بالاتر را داشته باشـد در ایـن صـورت در پایـان مـاه 2 مابـه التفـاوت سـود بـه حسـاب ایشـان پرداخـت خواهـد شـد.

- در ایـن صـورت مابـه التفاوت سود 6 ماهه و 9 ماهه در پایان ماه نهم به حساب مشتری واریـز میگـردد ،در صـورت عـدم گذشـت 8 مـاه از ثبـت نـام ، سـود 6 ماهـه بـه صـورت روزانه محاسبه و ماهانه به حساب واریز میگردد ( طبق جدول زیر).

فروش سایپا

منبع: سایپانظرات