1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. تدوين قوانين تشويقي براي توسعه دهندگان صنعت خودرو کشور

تدوين قوانين تشويقي براي توسعه دهندگان صنعت خودرو کشور

21 تیر 1399
  • 0

 

عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: همكاري شركت هاي خودروسازي با مجموعه هاي دانش بنيان باعث توسعه صنعت خودرو مي شود اما اين امر زماني نتيجه خوب عايد كشورمان خواهد كرد كه در مدت اجراي قرارداد يك ناظر متخصص و بي طرف از جامعه دانشگاهي حضور داشته باشد تا قرارداد را در مسير درستي هدايت كند. 

 جواد مرزبان راد درباره استفاده از ظرفيت و پتانسيل مجموعه هاي دانش بنيان در صنعت خودرو، تصريح كرد: در شرايط حاضر كه صنعت خودرو با تحريم مواجه شده و ويروس كرونا فراگير شده است، ارتباط با محيط خارج، چه بين المللي باشد و چه شركت هاي دانش بنيان داخلي مي تواند منجر به توسعه صنعت خودرو شود.

عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت تصريح كرد: زماني كه شركت هاي خودروساز و دانش بنيان آشنايي از توان و پتانسيل يكديگر داشته باشند مي توانند در مسير پيشرفت قدم بردارند و اين رشد براي هر دو مجموعه خودروساز و دانش بنيان خواهد بود.

وي درباره اينكه چگونه همكاري خودروسازان و مجموعه هاي دانش بنيان منجر به اتفاق هاي مثبت و آينده دار خواهد شد، گفت: يكي از كليدي ترين موضوعات كه در شروع همكاري خودروسازان و دانش بنيان ها بايد مدنظر قرار گيرد، وجود يك ناظر، داور متخصص و بي طرف است؛ اگر چنين فردي بر قراردادهاي مشترك خودروسازان و دانش بنيان ها نظارت و كنترل كند، نتيجه همكاري مطلوب و دلخواه طرفين خواهد شد.

پيشنهاد جامعه دانشگاهي

مرزبان راد افزود: خيلي از مواقع همكاري هاي مشترك به دليل برخي از مشكلات به سرانجام نمي رسد و حتي باعث دلخوري طرفين مي شود و در نهايت اين صحبت شنيده مي شود كه ما خواستيم همكاري كنيم اما مجموعه مورد نظر نتوانست.

وي خاطرنشان كرد: پيشنهاد جامعه دانشگاهي اين است كه وقتي شركت هاي خودروسازي مي خواهند با مجموعه اي مانند دانش بنيان ها قرارداد همكاري امضاء كنند، بهتر است كه  ناظر بي طرف از جامعه دانشگاهي هم انتخاب شود تا فرد ناظر بتواند بر قرارداد نظارت و كنترل داشته باشد و به هر دو طرف مشاوره علمي بدهد تا بهترين نتيجه عايد كشور شود.

عامل چهارم را وارد قراردادها كنيد

عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت اذعان داشت: وقتي عامل چهارم در قراردادها باشد (اين امر در مورد تمام صنايع كشور مي تواند صدق كند)، دو مجموعه با يكديگر منطقي رفتار خواهند بود و ميزان همراهي ها بيشتر خواهد شد.

وي گفت: فردي كه در قراردادها منتفع نيست مي تواند اختلاف هایي كه در حين انجام كار نمايان مي شود را برطرف كند؛ اين اتفاق در صنعت نفت مرسوم است به همين دليل توصيه مي كنم در صنعت خودرو هم پياده سازي شود.

مرزبان راد ادامه داد: اگر مي بينيم كه همكاري با دانش بنيان  ها و ساير مجموعه ها در صنعت خودرو طبق اهداف پيش نمي رود به خاطر عدم درك مشترك و نبود يك مشاور علمي بي طرف است.

تعريف پروژه ملي

عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت با بيان اينكه در كشورهاي پيشرفته مشكلات همكاري هاي مشترك بسيار كمتر است چرا كه بودجه پژوهشي آنها چند برابر ايران است، افزود: زماني كه بودجه پژوهش بالا باشد صنعت خودرو روي ريل توسعه قرار مي گيرد و مسير براي ساير همكاري ها هموار مي شود.

وي يادآور شد: با افزايش توانمندي داخلي، شركت ها توسعه پيدا مي كنند و مي توان اتفاق هاي مثبت را براي صنعت خودرو رقم زد؛ در كنار چنين امري ضروري است كه قوانين و مقررات تشويقي براي توسعه دهندگان صنعت خودرو در نظر گرفت.
مرزبان راد افزود: پيشنهاد مي كنم كه در گام اول و در راستاي هم افزايي صنعت خودرو يك پروژه ملي تعريف شود

 

 

 

 

 نظرات